Tarihçe


TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ'NİN İLK YÖNETİCİLERİ


Hami Reis (Kurucu Başkan)
Refik (Saydam) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili

Heyet-i Müteşebbise (Kurucu Üyeler)
İlhan Sami (Garan) (1882-1943)
Osman Şerafettin (Çelik) (1887-1945)
Osman Nurettin (Onur) (1896-1975)
Ragıp Refik (Güran) (1903-1963)

Fahri Reis(Onursal Başkanlar)
Refik (Güran): Tıp Fakültesi Eski Bakteriyoloji Müderrisi ve Bursa Mebusu
Hüsamettin Şerif (Kural) : Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Eski Muallimi ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekalet-i Müşteşarı

Divan Heyeti (Danışma Kurulu)
Hamdi Suat (Aknar) : Tıp Fakültesi Teşhir-i Marazi Müderrisi
İsmail Hakkı (Çelebi) : Tıp Fakültesi Parazitoloji Müderrisi
Osman Nuri (Eralp) : İstanbul Bakteriyolojihanesi Müdürü
Reşat Rıza (Kor) : Gureba-i Müslimin Valide Sultan Hastanesi Eski Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Mütehassısı
Rafael Asseo: İstanbul Bakteriyoloji Eski Tahlilat Şubesi Müdürü

İdare Heyeti (Yönetim Kurulu)

Birinci Reis (Birinci Başkanlar)
Server Kamil (Tokgöz): Tıp Fakültesi Hıfzıshha ve Bakteriyoloji Müderrisi

İkinci Reisler (İkinci Başkanlar)
Rıza İsmail (Sezginer) : Yüksek Baytar Mektebi Bakteriyoloji ve Emraz-ı Sariye Müderrisi
Osman Şerafettin (Çelik): Gureba-i Müslimin Valide Sultan Hastanesi Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Mütehassısı

Katib-i Umumi (Genel Yazman)
Osman Nurettin (Onur) : İstanbul Bakteriyolojihanesi Mütehassısı

Muhasip ( Sayman)
İ.Alalu : Balat Musevi Hastanesi Bakteriyoloğu

Azalar (Üyeler)
Kemal Hüseyin (Plevnelioğlu): Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep ve Seririyatı Bakteriyoloji ve Emraz-ı İntaniye Muallimi
Mehmet Zühtü (Berke) : Yüksek Baytar Mektebi Bakteriyoloji Müderris Muavini
Fahri (Mökay) : Gülhane Aşı Müessesesi Müdürü

80. Yılında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tarihi