Tüzük


TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 - Derneğin adı (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti) dir.
Merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 2 - Derneğin amacı: Tıbbi  (klinik) mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immünoloji, alerji, enfeksiyon hastalıkları, gıda hijyeni, gıda mühendisliği, biyoteknoloji, epidemiyoloji, halk sağlığı veya mikrobiyoloji bilimi ile ilgili diğer alanlarda uzmanlık veya doktora ya da yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan meslek sahiplerinin bilimsel çalışma ve gözlemlerini bildirmek, yaymak ve benzer bilimsel derneklerle haberleşerek bilimsel gelişmelere yardımcı olmak, gereğinde üyelerinin yasal haklarını korumak, ulusal ve Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olan uluslararası kuruluşlarda kendilerini temsil etmek, konusu ile ilgili yurt sorunlarına yönelmiş çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunlara çözüm yolları araştırmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için dernek, bilimsel toplantılar, simpozyum ve kongreler düzenler, bilimsel yayınlar yapar. Konusu ile ilgili yurt sorunlarını araştıracak çalışma grupları kurar ve araştırıcıların verecekleri raporları yayınlar, ilgililere ve yetkili makamlara sunar.
Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile çalışma konuları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere İktisadi İşletmeler kurabilir.

MADDE 3 – Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 22.7.1931 tarihinde kurulmuş olup kurucu üyeleri aşağıda adları yazılı şahıslardır. Bu şahıslar, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşıdırlar.

 1. Dr. İhsan Sami (ölmüştür)
 2. Dr. Osman Şerafettin (ölmüştür)
 3. Dr. O. Nurettin (ölmüştür)
 4. Dr. Ragıp Refik (ölmüştür)

MADDE 4– Türk Mikrobiyoloji Cemiyetine asil üye olmak için:

a) Yasalar yönünden bir engeli bulunmamak,
b) 2. Maddede yazılı olanlardan en az birinde aynı maddede belirtilen şekilde ilgili olmak,
c) Bir asil üye tarafından desteklenmiş olan üyelik müracaatı otuz gün içinde Yönetim kurulunca olumlu karara bağlanmış olmak gerekir.
d) Türk vatandaşı olmayanların derneğe asil üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, kanunun ilgili maddeleri hükümlerine uyulur.

MADDE 5 – Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin asil üyelerinden başka, yasal koşullara uygun ve Türk Mikrobiyolojisine olumlu maddi ve manevi yardımları bulunmuş kimselere Genel Kurul tarafından oylama ile fahri üyelik payesi verilebilir. Fahri üyeler isterlerse aidat verirler.

MADDE 6 -  Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;

a) Ölüm ve Yönetim Kuruluna üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar,
b) Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,
c) Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulundukları, Dernek amaçlarına aykırı ve Dernek çalışmalarını engelleyici faaliyetlerde bulundukları Etik Kurulu kararıyla tespit olanlar
d) Dernek tüzüğü hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davrandığı Etik Kurulu kararıyla tespit olanlar,
e) Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışta bulundukları mahkeme kararı veya Etik kurulu kararıyla saptananlar,
f) Üyelik için aranılan koşulları sonradan kaybedenlerdir.
Üyeler yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
g)  Her üye, üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, üç yıl üst üste ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılma kararına karşı, üyenin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır. Üyelikten ayrılma ve çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7 – Derneğin Organları:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kuruludur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kuruludur.  Dernek yönetim kurulu, denetleme kurulu veya etik kurulunda üst üste en fazla iki dönem görev yapılabilir. Bir kurulda iki dönem görev yapan üye en az bir dönem (iki yıl) görev almadığı ya da farklı bir kurulda görev aldığı takdirde tekrar aday olabilir. Olağanüstü seçimli genel kurula dek geçen süre de bir dönem olarak kabul edilir. Bu durumda süre şartı aranmaksızın her genel kurul süresi bir dönem olarak kabul edilir.

I – Genel Kurul:
Derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantısı, iki yılda bir olmak üzere, çift rakam ile sonlanan yılların Ekim ayında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Bilimsel Kongresinin düzenlendiği yerde yapılır, mücbir sebeplerle Bilimsel Kongre düzenlenemediği hallerde dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Olağanüstü olarak asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine ya da Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yerde toplanır. Genel Kurul toplantısına çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Toplantının tarihi, yeri, zamanı, gündemi ve çoğunluk sağlanamayışından dolayı toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının tarihi en az 15 gün önce bir gündelik gazetede duyurulur ve ayrıca elektronik ortamda da ilan edilir. Toplantı için Dernekler Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine uyulur.
Genel Kurulun görev ve yetkileri:
a)Dernek organlarını seçmek,
b)Dernek tüzüğünü değiştirmek,
c)Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,
d)Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
g)Derneğin, uluslararası bilimsel faaliyette bulunmasına ve yurt dışındaki emsali bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,
h)Derneğin feshine karar vermek,
ı) Yürürlükteki dernekler konusunda, mevzuata ve dernek tüzüğünde, genel kurulda verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Hazirun listesi ilan edilene dek aidat borcunu kapatmamış olan üyeler  Genel Kurul’da oy kullanamazlar.

II- Yönetim Kurulu:
Genel Kurulca, üyelerin gösterdikleri adaylar arasından gizli oy ve açık tasnif sonucu en çok oy alandan başlanarak seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Seçilen Yönetim Kurulu, kendi arasından bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip seçer. Başkan, Cemiyeti hükümete karşı temsil eder, bütün toplantıları idare eder. Genel Sekreter, Cemiyetin yazışmalarını idare eder; başkan bulunmadığı zaman ona vekalet eder. Muhasip, Cemiyetin hesap işlerine bakar ve kanunen tutulması gereken defterleri tutar. Boşalan asil üyelik için yedek üyeler göreve çağırılır.   

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
 2. Bilimsel konularda çalışmalar yapacak organlar kurmak,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
 4. Üye kaydetmek, burs vermek, bilimsel toplantılar tertiplemek, bilimsel yayınlar yaymak, Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olan benzeri uluslararası bilimsel derneklerle teması sağlamak, dernek amacına uygun diğer çalışmalar yapmak,
 5. Dernekler Kanununun, Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 6. Üye aidatlarını belirlemek
 7. Dernek faaliyetlerini yürütmek için komisyonlar kurmak (Etik komisyonu, Burs Komisyonu, Yayın Komisyonu gibi)

 

III- Denetleme Kurulu:
Genel Kurulca gösterilen adaylar arasında gizli oy ve açık tasnif sonucu seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulunun Görev ve yetkileri:
Bu kurul, denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre oniki ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar. Bu hususta Dernekler Kanununda yazılı hususları gözetir.

IV-  Etik Kurulu
Genel kurul tarafından kapalı oyla, iki yıl için seçilen, beş asıl, beş yedek üyeden oluşur.
Etik Kurul Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin geniş üye yelpazesi göz önüne alınarak, en az bir üyesi Mikrobiyoloji alanlarında doktora ve üzeri akademik unvan sahibi; en az üç üyesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ( ya da Tıbbi Mikrobiyoloji) Tıpta Uzmanlık ünvanına sahip üyelerden teşkil edilmelidir. Etik Kurulu yedek üyelikleri de aynı esaslar çerçevesinde oy sırasına göre belirlenir.
Etik Kurulu asıl üyeleri, kendi aralarından bir başkan, bir sekreter seçerler.

Etik Kurul'a seçilebilmek için;
a) Asıl üyelik için gerekli koşullara sahip olmak;
b) Mikrobiyoloji Bilim alanında uzmanlık ya da bilim doktoru ünvanını hakedişten itibaren meslekte on beş yıl geçirmiş olmak

Etik Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır:

a) Meslek onurunun korunması için çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü önlemi almak ve öneriler getirmek.
b) Yönetim Kurulunca iletilen şikayetleri ve dosyaları, Dernek Tüzüğü ve ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirmek, dosya içeriği hakkında rapor yazmak ve yaptırım önerilerinde bulunmak.
c) Yönetim Kurulunca gönderilen dosyalar üzerinde verilen süre içinde yetişecek şekilde çalışmalar yapmak ve konuyu karara bağlayarak kurul kararını içeren raporu ve dosyayı tüm içeriğiyle birlikte Yönetim Kurulu'na iade etmek.
d) Gerekli hallerde belli konularda ek araştırma ve soruşturma komisyonları kurulması için Yönetim Kuruluna öneri sunmak.
e) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti mensupları arasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ( Tıbbi Mikrobiyoloji) uzmanlık alanı ve  laboratuvar branşları için belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin etik farkındalık yaratmak üzere eğitimler yapmak,  eğitim gereçleri hazırlamak, üyeler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek

Etik Kurul meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikâyetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse, üyenin ihracı için Yönetim Kurulu'na öneride bulunabilir. Dernek Başkanı bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir, fakat oy kullanamaz.

V .Kurullardan ayrılmaya ilişkin hükümler
Yönetim, Denetim, ve Etik Kurulu üyeleri, yazılı olarak ayrılma isteğinde bulunduklarında ya da mazeretsiz olarak bir takvim yılı içerisindeki toplantıların yarısına katılmadıkları takdirde kurullardan ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

MADDE 8 – Derneğin şubesi bulunmayacaktır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir ve temsilciler atayabilir.

MADDE 9 – Üye yıllık aidatı en az  50 TL ve yıllık artış %25’i geçmemek koşuluyla, her takvim yılı için Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, takvim yılının birinci ayı içerisinde elektronik ortamda ilan edilir.

Aidat dışında derneğin diğer gelirleri aşağıdaki gibidir.

 1. Derneğin veya çalışma gruplarının yaptığı yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, yemek, kongre ve konferans, eğitim, bilimsel danışmanlık gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
 2. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler.
 3. İktisadi işletmelerden ve ortak faaliyetlerden  sağlanacak gelirler.
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak bağış ve yardımlar.
 5. Diğer gelirler

Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek, Genel Kurul onayı ve Yönetim Kurulu kararıyla amaç ve çalışma konularına yönelik olmak, mali kaynak sağlamak ve  malvarlığının %50’sini aşmamak kaydıyla borçlanabilir.

MADDE 10 – Derneğin İç Denetimi:
Denetleme Kurulu, oniki ayda bir derneğe ait her türlü defter, belge ve işlemli yazıları, derneğin kasa ve banka hesaplarını, gelir ve gider durumunu inceleyerek denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 11 – Dernek şu defterleri tutar: 1- Üye kayıt defteri 2- Karar defteri 3- Yevmiye defteri 4- Büyük defter 5- Envanter defteri 6- Alındı belgesi kayıt defteri

MADDE 12 – Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

MADDE 13 - Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin  5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerine göre infisahı halinde, taşınır ve taşınmaz malları, para ve hakları Genel Kurulca alınacak karara göre tasfiye olunur.

MADDE 14 – Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir.  Fesih kararı için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca fesih için Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

MADDE 15 - Genel kurul gündeminde bulunan bir maddenin gündemden çıkarılması mümkün değildir. Tüzük değişikliği veya fesih konularının görüşülebilmesi için gündemde bulunması zorunludur. Bu iki konu gündeme sonradan ilave edilemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen diğer konuların gündeme alınması zorunludur. Bu şekilde  gündeme ilave yapılabilir.

Bu tüzük 15 (Onbeş) maddeden ibarettir.