Mikoloji Çalışma Grubu


Logo
Çalışma Grubu Adı Mikoloji Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 17.07.2014
Yürütme Kurulu

A. Nedret Koç (Başkan)
Zayre Erturan (Sekreter)
M. Altay Atalay (Üye)
Beyza Ener (Üye)
Süleyha Hilmioğlu Polat (Üye)

Telefon
E-posta anedret@erciyes.edu.tr
Çalışma Grubu Üyeleri

Şinasi Taner Yıldıran
M. Cem Ergon
Mine Doluca Dereli
Nilgün Çerikçioğlu
Sevtap Arıkan Akdağlı
Dilek Yeşim Metin
Ayşe Barış

Amaç ve Hedefler

KURULUŞ TARİHİ VE AMACI:

Mikoloji Çalışma Grubu, İnsan ve hayvan infeksiyon etkeni mantarların özellikleri, oluşturdukları hastalıkların patogenezi, tanısı ve antifungal duyarlılıklar konusunda bilimsel araştırmaların yapılmasına öncülük etmek, destek olmak ve bu konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek amacı ile 2014 yılında kurulmuştur.

HEDEFLERİ:

Mikoloji konusunda yeni gelişmeleri takip edip aktarmak

Çalışma konularında bilimsel araştırmalar planlamak, yürütmek ve çok merkezli çalışmalara zemin hazırlamak

Mikoloji alanında çalışmalar yapmaya yönelik TÜBİTAK veya uluslararası kurumlara sunmak için proje hazırlamak ve bu araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlamak

Bilimsel çalışmaları ulusal/uluslararası toplantılarda sunmak, dergilerde veya kitaplarda yayınlamak ve bu şekilde ulusal ve uluslararası platformlarda Türk Mikrobiyoloji Cemiyetini ve ülkemizi temsil etmek

Çalışma konularında bilimsel ve endüstriyel projelere danışmanlık yapmak, katkı sunmak ve/veya yürütmek

Diğer çalışma grupları, bilim insanları ve bilimsel dernekler ile iş birliği yapmak

Kendi konularında Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, bilgilendirme notları ve görüş oluşturmak

Kendi konularında TMC adına Sağlık Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara görüş oluşturmak ve danışmanlık vermek

Kendi konularında klinik/tanısal, vb rehber çalışmaları yapmak/katkı sunmak

TMC Kongrelerinin düzenlenmesine katkı sunmak

Eğitsel:

Eğitim materyalleri (web-tabanlı materyaller dahil) hazırlamak ve/veya hazırlanmasına katkı sunmak

Rehber, kitap veya atlaslar hazırlayarak kalıcı eserler oluşturmak

Yabancı dillerdeki mikoloji ile ilgili dökümanları Türkçeye çevirmek ve bastırmak

Mantar infeksiyonlarının tanısı ve mantarların tanımlanması konuları başta olmak üzere çalıştay, kurs, okul gibi eğitsel etkinlikler düzenlemek veya katkı sunmak

Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, meslektaşlar ve halka yönelik bilgilendirme yazıları hazırlamak, toplantılar yapmak

Faaliyet Raporları

Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporları:

 

Dokümanlar

Maya Kurs 2011

Mikoloji Tanımlama Kursu 2012

EUCAST Edef 7.2

EUCAST Edef 9.2

CLSI & EUCAST Karşılaştırması

Fotoğraflar