Moleküler Epidemiyoloji Çalışma Grubu


Çalışma Grubu Adı Moleküler Epidemiyoloji Çalışma Grubu
Kuruluş Tarihi 22.01.2018
Yürütme Kurulu

Rıza Durmaz (Başkan)
Mert Ahmet Kuşkucu (Sekreter)
Barış Otlu (Üye)
Özgen Eser (Üye)
Meryem Güvenir (Üye)

Telefon
E-posta rdurmaz@ybu.edu.tr
Çalışma Grubu Üyeleri

Bülent Bozdoğan
Süleyman Yıldırım
İştar Dolapçı
Tuba Dal
Özlem Güven
Özlem Ünaldı
Nursel Kıratlı Yılmazçoban
Dilek Güldemir
Zekiye Bakkaloğlu
Sefer Özer Babat
Buket Baddal
Nuran Karabulut
Banu Sancak
Banuçiçek Yücesan

Amaç ve Hedefler

Moleküler tiplendirme, mikrobiyoloji ve enfeksiyon kontrol programlarının temel komponentlerinden biri haline gelmiştir. Moleküler tiplendirme yöntemlerin kullanıldığı epidemiyolojik çalışmalarla hastane veya toplum kaynaklı salgınlara yol açan mikroorganizmalar arasındaki klonal ilişkilerin araştırılması; direnç,  virülans veya epidemiyolojik yönden özellikli olan suçların ulusal/uluslararası düzeyde yaygınlık dereceleri,  yayma yolları ve olası kaynaklarının belirlenmesine yönelik kanıta dayalı önemli veriler elde edilmektedir.

Teknolojik gelişmeler her gün önümüze yeni moleküler tiplendirme yöntemleri ve kullanım alanları sunmaktadır. Plazmit profil analizi ile başlayan DNA tabamı moleküler yöntemler, polimeraz zincir reaksiyon bazlı yöntemler, ribotiplendirme, kromozomal DNA’nın makrorestriksiyon enzimiyle kesilme profillerinin analizi (PFGE), sekans bazlı tiplendirme yöntemleri (MLST gibi) ve nihayetinde yeni nesil sekans sistemleriyle yapılan tüm genom sekans çalışmalarına kadar gelmiştir. Bu kadar fazla yöntem bulunmasına karşın bugün yaşanan en büyük sıkıntı bu yöntemlerin beklentileri tamamıyla karşılamaktan uzak olmasıdır.

Yöntemlerin doğru seçimi, kullanımı ve sonuçlarının yorumlanması konularında bilgi paylaşımının önemi ortaya çıkmaktadır. 2500’ün üzerinde üyesi bulunan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti üyeleri arasındaki genç meslektaşlarımızın moleküler epidemiyolojiye ilgisini çekmek, bilgi ve tecrübelerini arttırmalarına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde yöntem birliği sağlamak üzere Prof Dr. Rıza DURMAZ, Prof Dr. Barış OTLU, Prof Dr. Bülent BOZDOĞAN, Prof Dr. Süleyman YILDIRIM ve Doç Dr. Mert KUŞKUCU kurucu üyelerin teklifi ile  22.01.2018  tarihinde Moleküler Epidemiyoloji Çalışma Grubunun kurulması gerçekleştirimiştir.

Moleküler epidemiyoloji çalışma grubu (MEÇG)’nun amaç ve hedefleri:

1) TMC bünyesinde ve cemiyetin kuruluş amaçları doğrultusunda mikroorganizmaların oluşturduğu hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların kaynak, bulaş yolları ve yayılma dinamiklerini aydınlatmaya yönelik moleküler epidemiyolojik araştırmalar yapmak,

2)Geliştirilen yöntemlerin analizini yaparak, kullanım amacına en uygun olabilecek yöntem/yöntemlerin seçimi konularında dokümanları hazırlamak,

3) Moleküler tiplendirme konusunda çok merkezli araştırmaların yapılmasını koordine etmek,

4)Moleküler epidemiyolojik gelişmeleri yakından takip ederek meslektaşlarının yetişmeleri için gerekli kurs ve/veya eğitim programları düzenlemek,

5) Moleküler epidemiyolojik çalışmalardan elde edile sonuçların enfeksiyon hastalıklarının kontrolünde etkin biçimde kullanılmasına yönelik olarak ilgili paydaşlarla çalıştaylar düzenlemek,

6)Moleküler epidemiyoloji için elzem olan Biyoinformatik konusunda eğitim programları düzenlemek, bu alanda gerekli olan donanımlı insan kaynağının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

7) Moleküler epidemiyoloji alanında faaliyet gösteren başta ESCMID Study Group for Epidemiological Markers - ESGEM olmak üzere yurt dışı ve yurt içi bilimsel derneklerin çalışma gruplarıyla ortak etkinlikler düzenlemek,

8)Sağlık Bakanlığı ve Hastane Yönetimleri tarafında uygulanacak enfeksiyon kontrol programlarına katkı sunmak.

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 2018

Faaliyet Raporu 2019

Faaliyet Raporu 2020-2021

Dokümanlar

Dirençli Bakterilerin Yayılması ve Salgınların Önlenmesinde Moleküler Yöntemlerin Yeri Kursu Sunumlar

Fotoğraflar