Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’ninOlağan Genel Kurulu 30 Ekim 2012’de saat 14.30’da Pine Bay Otel, Kuşadası, Aydın adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır; bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 7 Kasım 2012, saat 14.30’da aynı adreste yapılacaktır.
 
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği
Yönetim Kurulu
 
Genel Kurul Gündemi;
  1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  2. Kongre Divanının seçimi
  3. Çalışma Raporunun okunması
  4. Denetim Raporunun okunması
  5. Tasarı Bütçenin sunulması
  6. Yönetim Kurulu’nun ibrası
  7. Tüzük maddelerinde aşağıda belirtilen değişiklik önerilerinin görüşülmesi
 
MADDE 2 (Eski hali) - Derneğin amacı: Tıp, klinik, veteriner, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, allerji, infeksiyon hastalıkları, koruyucu hekimlik, toplum sağlığı ve toplum hekimliği, hijyen, moleküler biyoloji ve moleküler mikrobiyoloji, gıda hijyeni ve gıda mühendisliği, biyoteknoloji, immunoloji dallarında uzmanlık veya doktora ya da yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan meslek sahiplerinin bilimsel çalışma ve gözlemlerini bildirmek, yaymak ve benzer bilimsel derneklerle haberleşerek bilimsel gelişmelere yardımcı olmak, gereğinde üyelerinin yasal haklarını korumak, ulusal ve Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olan uluslararası kuruluşlarda kendilerini temsil etmek, konusu ile ilgili yurt sorunlarına yönelmiş çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunlara çözüm yolları araştırmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek için dernek, bilimsel toplantılar, simpozyum ve kongreler düzenler, bilimsel yayınlar yapar. Konusu ile ilgili yurt sorunlarını araştıracak çalışma grupları kurar ve araştırıcıların verecekleri raporları yayınlar, ilgililere ve yetkili makamlara sunar.
 
Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile çalışma konuları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere İktisadi İşletmeler kurabilir.
 
MADDE 2 (Yeni hali) - Derneğin amacı: Tıbbi (klinik) mikrobiyoloji, veteriner mikrobiyoloji, tarım ve endüstri mikrobiyolojisi, moleküler mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji, immünoloji, alerji, enfeksiyon hastalıkları, gıda hijyeni, gıda mühendisliği, biyoteknoloji, epidemiyoloji, halk sağlığı veya mikrobiyoloji bilimi ile ilgili diğer alanlarda uzmanlık veya doktora ya da yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan ya da bu alanlarda çalışmakta olan meslek sahiplerinin bilimsel çalışma ve gözlemlerini bildirmek, yaymak ve benzer bilimsel derneklerle haberleşerek bilimsel gelişmelere yardımcı olmak, gereğinde üyelerinin yasal haklarını korumak, ulusal ve Bakanlar Kurulunca izin verilmiş olan uluslararası kuruluşlarda kendilerini temsil etmek, konusu ile ilgili yurt sorunlarına yönelmiş çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunlara çözüm yolları araştırmaktır.
 
Bu amacı gerçekleştirmek için dernek, bilimsel toplantılar, simpozyum ve kongreler düzenler, bilimsel yayınlar yapar. Konusu ile ilgili yurt sorunlarını araştıracak çalışma grupları kurar ve araştırıcıların verecekleri raporları yayınlar, ilgililere ve yetkili makamlara sunar.
 
Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile çalışma konuları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere İktisadi İşletmeler kurabilir.
 
MADDE 4 (Eski hali) – Türk Mikrobiyoloji Cemiyetine asil üye olmak için:
a) Yasalar yönünden bir engeli bulunmamak,
b) 2. Maddede yazılı olanlardan en az birinde aynı maddede belirtilen şekilde ilgili olmak,
c) Bir asil üye tarafından desteklenmiş olan üyelik müracaatı otuz gün içinde Yönetim kurulunca olumlu karara bağlanmış olmak gerekir.
MADDE 4 (Yeni hali) – Türk Mikrobiyoloji Cemiyetine asil üye olmak için:
 
a) Yasalar yönünden bir engeli bulunmamak,
b) 2. Maddede yazılı olanlardan en az birinde aynı maddede belirtilen şekilde ilgili olmak,
c) Bir asil üye tarafından desteklenmiş olan üyelik müracaatı otuz gün içinde Yönetim kurulunca olumlu karara bağlanmış olmak gerekir.
d) Türk vatandaşı olmayanların derneğe asil üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, kanunun ilgili maddeleri hükümlerine uyulur.
 
MADDE 6 (Eski hali) -  Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;
 
a) Yönetim kuruluna üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar
b) Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,
c) Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulundukları, Dernek amaçlarına aykırı ve Dernek çalışmalarını engelleyici faaliyetlerde bulundukları Etik Kurulu kararıyla tesbit olanlar
d) Dernek tüzüğü hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davrandığı Etik Kurulu kararıyla tesbit olanlar,
e) Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışta bulundukları mahkeme kararı veya Etik kurulu kararıyla saptananlar,
f) Üyelik için aranılan koşulları sonradan kaybedenlerdir.
Üyeler yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
g) Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, iki yıl üst üste ödemeyen üyeler, yönetim kurulu tarafından iadeli taahütlü mektupla yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen, altı ay içinde borçlarını ödemedikleri takdirde üyelikten çıkarılırlar.
 
Beyan ettikleri yazışma adresinin kullanım dışı olması nedeniyle Dernek Yazışmaları ve resmi tebligatları yapılamayan üyeler, durumun tesbitinden sonraki altıncı ayın sonunda Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır.
 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılma kararına karşı, üyenin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır. Üyelikten ayrılma ve çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
MADDE 6 (Yeni hali) -  Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;
 
a) Ölüm ve Yönetim Kuruluna üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar,
b) Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olanlar,
c) Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulundukları, Dernek amaçlarına aykırı ve Dernek çalışmalarını engelleyici faaliyetlerde bulundukları Etik Kurulu kararıyla tespit olanlar
d) Dernek tüzüğü hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davrandığı Etik Kurulu kararıyla tespit olanlar,
e) Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışta bulundukları mahkeme kararı veya Etik kurulu kararıyla saptananlar,
f) Üyelik için aranılan koşulları sonradan kaybedenlerdir.
Üyeler yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
g) Her üye, üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, üç yıl üst üste ödemeyen üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılma kararına karşı, üyenin Genel Kurula itiraz hakları saklıdır. Üyelikten ayrılma ve çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
MADDE 7 (Eski hali) – Derneğin organları:
 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kuruludur.
Bent: II, Fıkra e)Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
 
MADDE 7(Yeni hali)  – Derneğin organları:
 
Ekleme: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Etik Kuruludur. Dernek yönetim kurulu, denetleme kurulu veya etik kurulunda üst üste en fazla iki dönem görev yapılabilir. Bir kurulda iki dönem görev yapan üye en az bir dönem (iki yıl) görev almadığı ya da farklı bir kurulda görev aldığı takdirde tekrar aday olabilir. Olağanüstü seçimli genel kurula dek geçen süre de bir dönem olarak kabul edilir. Bu durumda süre şartı aranmaksızın her genel kurul süresi bir dönem olarak kabul edilir.
Bent: II, Fıkra e)Türk vatandaşı olmayanların üyeliğe kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek (çıkarılacak)
 
8. Dernek Yönetim Kurulu’na taşınmaz satın alma yetkisi verilmesi
9.Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
10.Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
11. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
12.Dilek ve öneriler