Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 30 Ekim 2014’de saat 16.30’da Kaya Palazzo Kongre Merkezi, Belek, Antalya adresinde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır; bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci Genel Kurul Toplantısı 13 Kasım 2014, saat 16.30’da aynı adreste yapılacaktır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği
Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi;

1.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2.Kongre Divanının seçimi
3.Faaliyet Raporunun okunması
4.Denetim Raporunun okunması
5.Tasarı Bütçenin sunulması
6.Yönetim Kurulu’nun ibrası
7.Tüzük maddelerinde aşağıda belirtilen değişiklik önerilerinin görüşülmesi

ESKİ
Madde 6-  
(Fıkra) g.
Her üye, üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, üç yıl üst üste ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

YENİ
Madde 6-  
(Fıkra) g.
Her üye, üyelik aidatını ödemek sorumluluğu altındadır. Üyelik aidatını, geçerli bir mazeret belirtmeksizin, üç yıl üst üste ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 65 yaşın üzerindeki üyeler istedikleri takdirde aidat öderler.

ESKİ
Madde 12- Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulunun ya da asil üyelerin 1/5 inin teklifi ile Genel Kurul toplantısında mevcut asil üyelerin 2/3 çoğunluğunun kabulü ile değiştirilebilir. Ancak Tüzük değişikliği gündemde yok ise genel kurula katılan üyelerin 1/10’unun Divana önerisi ile gündeme alınarak değiştirilir.

YENİ
Madde 12- Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

ESKİ
Madde 14- Derneğin feshi, Genel kurula katılan üyelerin 2/3 kararı ile olur.

YENİ
Madde14- Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir.  Fesih kararı için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ayrıca fesih için Genel Kurul kararları toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

MADDE EKLEME

Madde 15- Genel kurul gündeminde bulunan bir maddenin gündemden çıkarılması mümkün değildir. Tüzük değişikliği veya fesh konularının görüşülebilmesi için gündemde bulunması zorunludur. Bu iki konu gündeme sonradan ilave edilemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen diğer konuların gündeme alınması zorunludur. Bu şekilde  gündeme ilave yapılabilir.

 

8. Dernek Yönetim Kurulu’na taşınmaz satın alma yetkisi verilmesi
9.World Association of Societies of Pathology & Laboratory Medicine (WASPALM)  birliğinden ayrılma teklifi
10.Vefat eden ve 65 yaşını dolduran üyelerimizin aidat borçlarından feragat edilmesi için Genel Kurul’dan yetki istenmesi
11.Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
12.Denetleme Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
13. Etik Kurul üyelerinin ve yedeklerinin seçilmesi
14.Dilek ve öneriler